BH

SUCHÉ VÍROVÉ ODLUČOVAČE BH (MULTICYKLÓNY)Popis:
1. Odlučovače BH jsou mnohočlánkové odlučovače s jedním až šesti vírovými články v provedení 280, 400, 560 nebo 630, které lze podle potřeby řadit vedle sebe do společné skříně.
2. Čištěný plyn vstupuje potrubím do odlučovače a současně se rozděluje do všech vstupních vírových článků. V jednotlivých vírových článcích se vlivem odstředivého víru odloučí setrvačností prach z plynu. Odloučený prach padá z vírových článků do výsypky, odkud musí být nepřetržitě vyprazdňován šnekovým dopravníkem přes tlakový uzávěr prachu. Vyčištěný plyn odchází výstupními trubkami z vírových článků do horní části skříně odlučovače, odkud je potrubím odsáván pomocí ventilátoru do atmosféry.
3. Vhodné umístění a uspořádání odlučovače, jeho vybavení a kotvení, jakož i ostatní navazující části odlučovacího zařízení doporučujeme řešit samostatným projektem stavby.


Užití:

4. Odlučovače BH jsou určeny pro odlučování tuhých nehořlavých , nelepivých nebo slabě lepivých příměsí se vstupní koncentrací do 500 g/m3 obsažených v plynech s nekorozivními nebo slabě korozivními účinky na kovy. Odlučovače BH lze použít pro plyny do teploty 300 °C a pro podtlak i přetlak 4 000 Pa.
5. Odlučovače BH s vírovými články jsou vhodné k použití všude tam, kde je kladen větší důraz na vysokou odlučivost. Jsou konstruovány zejména pro použití při odlučování tuhých částic ze spalin kotlů na tuhá paliva. Koncentrace tuhých znečišťujících látek ve výstupních plynech výrobce garantuje do 150 mg/m3, při splnění podmínek objednatelem, které jsou součástí nabídkového řízení.


Pracovní podmínky:

6. Výstup plynů z odlučovače je možné volit buď horem nebo zadem. Z těchto důvodů je při objednávce zasílán dotazník pro přesnou specifikaci odlučovače.
7. Vstupní koncentraci prachu je nutné kontrolovat s ohledem na kapacitu tlakového uzávěru a celého dopravního zařízení pro odsun prachu.
8. Pro zajištění správné funkce odlučovače při vyšších teplotách plynu ( nebo při nebezpečí dosažení rosného bodu plynu) je nutné celý odlučovač včetně výsypky a tvarových vstupních a výstupních dílů tepelně izolovat, aby nedocházelo k nalepování prachu na stěny vírových článků a výsypku. Při izolování zůstávají odkryta pouze případné kontrolní otvory a měřící místa na odlučovači. Odlučovač, který je vystaven povětrnostním vlivům má provedenu izolaci se zákrytem proti zatékání vody pod izolaci. Tepelná izolace se sjednává na přání při objednávkovém řízení.


Hlavní charakteristické údaje:

9. Velikost odlučovače a tlakové ztráty se určují z celkového objemového průtoku čištěných plynů, doporučujeme toto zajistit poptávkou u výrobce zařízení.
10. Zvolené průtočné množství plynů musí ležet v doporučené oblasti pracovní charakteristiky odlučovače. Při nízkém průtoku plynů klesá hodnota odlučivosti a při vyšším než maximálním průtoku silně vzrůstá opotřebení vírových článků abrazí a odlučivost se téměř nemění. Odlučivost i abraze vírových článků závisí především na rychlosti čištěného plynu ve vírových článcích. Proto objemový průtok uváděný v charakteristice příslušného odlučovače platí pro jakoukoliv hustotu plynu , tedy bez ohledu na provozní tlakovou ztrátu odlučovače. S rostoucí tlakovou ztrátou odlučivost nepatrně vzrůstá, s klesající tlakovou ztrátou se rovnoměrně snižuje tak, že při poklesu tlakové ztráty až na 400 Pa se celková odlučivost sníží o přibližně 5%.
11. S ohledem na životnost vírových článků je nutné, aby maximální objemový průtok plynu odpovídající vytipovanému odlučovači, nebyl překročen.


Dodávání, doprava a skladování

12. Rozsah a způsob přejímky se provádí podle ujednání mezi dodavatelem a odběratelem. Dodává se odlučovač v objednaném provedení a průvodní technická dokumentace.
13. Odlučovač se dopravuje v jednotlivých montážních dílech. Největší montážní díl je skříň odlučovače, která obsahuje vírové články. Samostatně se dodávají výsypka, šnekový dopravník s rotačním tlakovým uzávěrem a podpěrná konstrukce odlučovače. Spojovací a těsnící materiál se dopravuje v obalech.
14. Díly odlučovače musí být uskladněny na skládce se zpevněným povrchem a podloženy tak, aby nedošlo k jejich poškození. Díly expedované v obalech nutno skladovat v suchých skladech.

Webové stránky vytvořil Acceler